Instagrams olika bilder - en presentation av identiteter

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Socialantropologi

Sammanfattning: Uppsatsen problemformulering undersöker hur det visuella språket påverkar, inom det sociala mediet Instagram, personers identitetsuppfattning och interaktion i sociala sammanhang. Jag har undersökt problemställningen genom kvalitativa intervjuer och deltagande observationer av danska informanters bruk av det sociala mediet Instagram. Den teoretiska utgångspunkten vilar på Erving Goffmans begrepp Impression Management, men drar på diskussioner och perspektiv från dagens debatt omkring sociala mediers inverkan på vår sociala gemenskap. Jag finner att informanternas uppfattning av deras identiteter påverkas i en växelverkan mellan publicering av bilder och deras följares respons. Vidare finner jag även att mediet i sig självt, blir ett redskap i sociala sammanhang, för att etablera och vårda sociala relationer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)