Pedagogiska tillvägagångssätt för eninkluderande miljö – undervisning i ettmultikulturellt samhälle

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

Sammanfattning: Kunskapsöversikten kommer att belysa metoder för inkludering genom att studera hurskolan har bemött och bemöter multikulturalitet. Syftet med uppsatsen är att informeraläsare om vad olika forskare har kommit fram till som medverkar till inkludering. Skolan harvarit exkluderande för människor med utländsk bakgrund, där kulturer som inte följermajoritetssamhället, exempelvis religion, blivit förminskade. Etniskt svenskars tal kringreligion är ofta exotifierande där ´den andra’ uppfattas som annorlunda. Elever medutländsk bakgrund får ofta sin hemkultur felaktigt representerad i skolan, vilket bidrar till ettvi och dom perspektiv.Undersökningen genomfördes med hjälp av olika licentiatuppsatser ochdoktorsavhandlingar samt rapporter som i sin tur bildade en kunskapsöversikt som vi kundedra slutsatser genom. Teorin i det studerade materialet består både av litteraturstudier ochkvalitativa (intervju-) studier av både lärare och elever för att få flera olika perspektiv frånolika positioner inom den svenska skolan.Undersökningens resultat är en diskussion av den informationen som insamlats utifrån olikastudier. I diskussionen reflekterar vi kring vad analysen innebär, vad denna analys har förbetydelse för den dagens och framtidens lärarprofession, vad det finns för brister i dennakunskapsöversikt och hur forskningen kan utvecklas och fortsätta inom forskningsområdet.Slutsatsen blev att lärarutbildningen i allmänhet behöver omorganiseras. Lärare behöverfortbildas för att få kunskap om olika inkluderingsmöjligheter och ramverk för inkluderandetillvägagångssätt. Ett sätt är genom att förstå hur hemkulturer har en stark inverkan på hurindivider bygger sin identitet och att denna identitet måste bli accepterad imajoritetssamhället för att medverka till en inkluderande miljö.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)