En bokbandshistorisk studie av band bundna av Christopher Richter, Johan Carl Caloander, Johan Gottlieb Ditzinger och Fredrik Wilhelm Statlander

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Avdelningen för bokhistoria

Sammanfattning: Uppsatsen är en bokbandshistorisk studie med beskrivningar och jämförelser av tolv dekorerade helskinnband bundna i Hans Christopher Richters, Johan Carl Caloanders, Johan Gottlieb Ditzingers och Fredrik Wilhelm Statlanders verkstäder. Bokbanden är från upplysningstidens senare del och beskrivningarna är gjorda med tyngdpunkt på dekorationerna. En mall har använts för att underlätta jämförelsen. Uppsatsen innehåller ett terminologiavsnitt där termer beskrivs rörande bokbandets uppbyggnad, tekniker, material och dekorationer. Analysen visar att det finns tydliga likheter mellan flera av banden men det finns också saker som skiljer dem åt. Genom att använda lämpliga termer och mallar kan man hitta strukturer utifrån vilka det är möjligt att göra en bandanalys och dra slutsatser. Denna analys kan man sedan använda för att sätta bandet i ett större sammanhang.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)