Lärnade samtal i vården : En studie om lärande i interaktion på intensivvårdsronder

Detta är en Magister-uppsats från Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

Sammanfattning: Syftet med denna magisteruppsats varatt empiriskt studera och ökakunskapenom hur professioner lär inom vården. Den fokuserar pålärande som förändrat deltagande och förståelse i situerade aktiviteter. Mot bakgrunden av att samtal spelar en avgörande rollför lärande ocheffektivt interprofessionellt samarbete, har fyra ronder på en intensivvårdsavdelning studerats. Kommunikation anses ofta, inom hälso-och sjukvården,vara viktigförgod informationsöverföring. Den här studien fokuserar, förutom på detta, på kommunikation som en konstituerande, social aktivitet som bidrar till lärande genominteraktionellaprocesser. Den teoretiska och metodologiska hemvisten för denna studie ärden etnometodologiska traditionen där samtalsanalys (Conversation Analysis) har en framträdande roll för att analysera lärande i interaktion i vardagliga samtal.För att besvara studiens syfte och frågeställningar har empiriskt material från observationer, ljudinspelningar och dokument samlats in frånfyraintensivvårdsronder på ett sjukhus i Sverige. Analysernasfokus har varit mikroanalytisktdär uppmärksamheten riktats motatt fånga det lärande som uppstår i interaktion mellan ronddeltagarna.Resultatet visadehur professioner inom intensivvården lär i det vardagliga arbetet och hur de i interaktion skapaderelevant kunskap. Analysen visadehur deltagarna i teamet tillsammans skapadekategorier(topiker) och ett meningsfullt innehåll i dessa. Deltagarnasinbördes relationer framträdde genom attde uttrycktesina förväntningar på sin egen och andras kunskaper samtidigt sommotstånd och ifrågasättande kunde bidra till reflektion i teamen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)