Vägen tillbaka till skolbänken - En realistisk forskningsöversikt om orsaker och interventioner för elever med problematisk skolfrånvaro

Detta är en Master-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Sammanfattning: Problematisk skolfrånvaro är ett omfattande problem som kan få sociala, emotionella och kunskapsmässiga konsekvenser för barn och ungdomar. Forskning visar att multimodala interventioner är effektiva i att öka skolnärvaro, vilka programstrategier inom interventionerna som fungerar i vilka kontexter saknas däremot kunskap om. En realistisk översikt genomfördes därför i syfte att undersöka vilka orsaker till problematisk skolfrånvaro som går att identifiera i tidigare forskning. Vidare var syftet att öka förståelsen för multimodala interventioner genom att specificera vilka programstrategier som leder till ökad skolnärvaro inom vilka kontexter. Efter en systematisk sökprocess inkluderades totalt 124 vetenskapliga artiklar. Resultatet av den realistiska analysen visade att trygghet, attityd, känsloreglering, social kompetens, motivation, föräldraförmåga, föräldrars föreställningar, kommunikation, tillit, familjedynamik, relationen mellan elev och lärare, skolklimat, skolorganisering, normativa föreställningar samt jämlikhet kan generera skolfrånvaro i särskilda kontexter. Inom de multimodala interventionerna identifierades åtta programstrategier som visat sig öka skolnärvaro i vissa kontexter. Mest empiriskt underlag förelåg för de strategier som arbetade med föräldra-förmågan och kommunikationen i elevens omgivning. Resultatet analyserades med hjälp av behavioristisk teori om operant betingning och systemteori. Översiktens slutsatser kan öka förståelsen för orsaker till skolfrånvaro och vägleda yrkesverksamma i vilka programstrategier som bör implementeras under vilka omständigheter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)