"det här är min plats, där jag får skriva rakt från hjärtat" : en grundad teori om de centrala aspekterna av och omkring krisbloggande

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Sammanfattning:

När människor drabbas av en traumatisk kris som raserar deras vardag tvingas de till att försöka

bygga upp sin tillvaro igen. Vissa gör detta genom att blogga om sina tankar och känslor

rörande krisen. Vad kommer det sig att så många väljer att visa upp sitt lidande i ett offentligt

forum? Med hjälp av grundad teori undersöker vi de mest centrala aspekterna av och omkring

krisbloggande för att skapa en större förståelse för detta nutida fenomen. Genom intervjuer

och studier av bloggar framkommer det att personer som bloggar får möjlighet att på egna

villkor göra sin röst hörd, sprida sin berättelse och reflektera över sin egen resa. Detta, samt

det stöd som de får genom återkoppling från läsarna, gör att de upplever ett ökat välmående.

Med hjälp av utvalda delar från Giddens teori om det senmoderna samhället placerar vi fenomenet

krisbloggar i en nutida kontext och genom Franks teorier om narrativ förklarar vi

hur viktigt det är att få skapa och dela sin berättelse för människor som drabbats av någon

form av kris.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)