En multimodal läromedelsanalys imatematik : Läsförståelse för andraspråkselever och nyanlända

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Mittuniversitetet/Institutionen för matematik och ämnesdidaktik

Sammanfattning: Denna studie analyserar tre läromedel i matematik för årskurs 3, som har olika inriktning: ett ordinarie, ett som är rekommenderat för andraspråkselever och ett som är anpassat för specialpedagogik. Fokus ligger på läsförståelse och andraspråkselever, utifrån de speciella behov som finns för en elev som inte har svenska som modersmål. Läromedel, i form av en arbetsbok, är det arbetssätt som används mest i den svenska skolan. För att kunna arbeta med dessa krävs inte bara att man kan räkna och förstå matematiken, det krävs också att man kan läsa och ta till sig av innehållet i texten. Analysen görs utifrån en multimodal teori, som innebär att läsförståelse inte enbart bygger på texten, utan även andra representationsformer, såsom bilder, vilket är en väsentlig del av läromedel i matematik. Resultatet visar att det ordinarie läromedlet överlägset har mest text, medan det specialpedagogiska tenderar att ha längre och svårare ord och det rekommenderade för andraspråkselever har lite text och korta ord. En slutsats är att ett anpassat läromedel kommer att vara mer fördelaktig, utan att det finns en risk att det istället begränsar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)