Lekvandrande mört (Rutilus rutilus) i Lillån och Habbestorpsbäcken

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för naturvetenskap, NV; Linnéuniversitetet/Institutionen för naturvetenskap, NV

Författare: Oscar Nordahl; Joakim Holm; [2011]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Mörten (Rutilus rutilus) är en vanlig art längs Östersjökusten som utnyttjar kustmynnande vattendrag för sin reproduktion. Lillån och Habbestorpsbäcken är två grenar av ett sådant vattendrag som mynnar i Mönsteråsviken. Information om tidigare uppvandring av mört i de båda bäckarna finns inte att tillgå men den allmänna uppfattningen hos boende i området är att beståndet av lekande mört har minskat kraftigt. Vår studie utfördes i syfte att undersöka mängden lekvandrande mört som utnyttjar Lillån respektive Habbestorpsbäcken för reproduktion. Även populationsstrukturen med avseende på längdfördelning, könskvot, förekomst av hudsjukdom och reproduktiv investering samt förekomsten av övriga lekvandrande arter undersöktes.

Provfisket skedde med hjälp av ryssjor. Det totala antalet mörtar som fångades under provfisket som pågick mellan 13 och 27 april 2011 uppgick till 445 st. Av dessa fångades 70 % i Habbestorpsbäcken och resterande 30 % i Lillåns huvudfåra. En stor andel (88 %) av det totala antalet mörthonor överskred en längd av 300 mm. Samtliga honor (10 st.) från Habbestorpsbäcken som provtogs för ålder var över 9 år gamla.

En stor andel (56 %) av det totala antalet mörtar som fångades hade en synlig hudsjukdom som yttrade sig som vårtliknande strukturer på fiskens yta. Utöver mört fångades även 57 gäddor (Esox lucius), 24 idar (Leuciscus idus), två abborrar (Perca fluviatilis) och en björkna (Abramis bjoerkna). Det totala antalet fångade mörtar var lågt, vilket tyder på att mörten likt abborren och gäddan i området har minskat kraftigt. Den stora andelen storvuxna mörtar i kombination med den höga åldern hos de provtagna individerna tyder på rekryteringsproblem under flera år. Hudsjukdomen som observerades hos merparten av de fångade mörtarna orsakas troligtvis av en papillomvirusinfektion då dess utseende överensstämmer med beskrivningar av denna typ av infektion. Infektionen orsakar troligtvis ingen direkt mortalitet men kan ha indirekta negativa effekter på individen. Lillåns vattensystem bör vara en värdefull leklokal även för arterna id, gädda och abborre då lekvandrande individer av dessa arter fångades.

Eftersom resultaten tyder på ett svagt mörtbestånd bör vidare studier av orsaken till mörtens rekryteringsstörningar och andra eventuella hot mot mörtbeståndet genomföras. Detta för att inte riskera att mörtpopulationen som leker i Lillåns vattensystem försvinner och att dess möjliga unika genetiska sammansättning går förlorad.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)