Högkänslighetens spektrum En kvalitativ studie om behandlarens upplevelse av högkänslighet hos ungdomar samt den högkänsliga människans upplevelse av sitt karaktärsdrag

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Syftet med studien var att undersöka hur behandlare upplever högkänslighet hosungdomar med psykosocial problematik. För att få en vidare förståelse förhögkänslighet ville vi även se hur personer med högkänslighet upplever sittkaraktärsdrag. Detta ville vi undersöka utifrån ett genusperspektiv. Studien baserades påtotalt tolv kvalitativa intervjuer varav åtta behandlare inom Hem för vård eller boendeoch Familjehem, samt fyra medlemmar från Sveriges Förening för Högkänsliga.Högkänslighet är ett karaktärsdrag hos 15-20 procent av befolkningen. Detta innebär attman är extra känslig för sinnesintryck och bearbetar dessa mer noggrant. Studiensresultat visade att högkänslighet är ett svårt fenomen att upptäcka då det kan yttra sig påolika sätt hos människor. Hos båda målgrupperna framkom det att de negativafaktorerna med en högkänslighet är mer framträdande för omgivningen. En oförståddhögkänslighet riskerar att få andra förklaringar då en överstimulering är det som synsutåt. Om högkänsligheten kan hanteras blir dock de positiva aspekterna såsom ett djuptbearbetande av stimuli en tillgång. Resultatet av studien visade även miljöns betydelseför högkänslighetens utformning. Högkänslighet framkom som en överlevnadsstrategisom har utvecklats beroende på uppväxtförhållanden. Högkänslighet som ettkaraktärsdrag eller en högkänslighet som ett tillfälligt beteende uttrycks på liknande sätti den yttre livsvärlden. Det är först vid trygga förhållanden som detta karaktärsdrag kanvisa sig fullt ut. Slutligen framkom ett samband mellan högkänslighet och könsroller ihur högkänsligheten uttrycks och hanteras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)