Att diskrimineras som sjuksköterska : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Röda Korsets Högskola

Sammanfattning: Bakgrund: Vi lever i en globaliserad värld och Sverige är en nation med en stor demografisk mångfald. Detta gäller även hälso- och sjukvården. Tidigare vetenskapliga studier och rapporter från fackföreningar visar att diskriminering mot sjuksköterskor av etnisk minoritet är vanligt i hälso- och sjukvården. Rapporter från fackföreningar i Finland och Storbritannien visar att uppemot 40 till 50 procent av sjuksköterskorna upplevt diskriminering på ett eller annat sätt. Diskrimineringen uttrycks på olika sätt och yttras från patienter, deras anhöriga samt personal. Syfte: Syftet med studien är att beskriva konsekvenserna för sjuksköterskans arbete när denne upplever diskriminering. Metod: Detta är en litteraturstudie baserad på tio stycken vetenskapliga artiklar av kvalitativ ansats. Resultat: Vid analysen av artiklarna hittades följande sex teman om hur sjuksköterskans arbete påverkas av diskriminering: otrygghet, osynliggörande, särbehandling, benägenhet att byta arbetsplats, underbetalda & brist på karriärmöjligheter och nedvärdering av färdigheter. Slutsats: Konsekvenserna av diskrimineringen av sjuksköterskor av etnisk minoritet är stora för de utsatta sjuksköterskornas arbete. I slutändan påverkar diskrimineringen av sjuksköterskor patientsäkerheten och leder till en större personalomsättning. Klinisk betydelse: Denna studie kan ge större förståelse för hur diskriminering yttras och visar vad konsekvenserna blir för de utsatta sjuksköterskornas arbete. Att man blir medveten om detta på vårdinrättningarna kan vara till hjälp vid utformningen av riktlinjer för hanteringen av diskriminering vilket på sikt kommer öka patientsäkerheten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)