DEN SOM ÄR VUXEN OCH BEGÅR ETT BROTT SKA OCKSÅ BEHANDLAS SOM VUXEN AV RÄTTSVÄSENDET- ELLER? : En argumentationsanalys av Moderaternas motion att slopa straffrabatt för unga lagöverträdare

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Sammanfattning: Syftet med studien var att analysera Moderaternas argument till att slopa straffrabatt för unga lagöverträdare. Studien utgick från en kvalitativ metod och använde en argumentationsanalys för att besvara syftet. Moderaternas motion är en offentlig handling och användes som urval. Den teoretiska utgångspunkten i studien var Garlands teori “acting out”. Teorin problematiserar olika politiska strategier. För att undersöka argumenten i motionen applicerades pro et contra-metoden. En teoretisk modell användes vid sammanvägning av argumentens beviskraft. Resultatet i studien visade att argumenten i Moderaternas motion innehöll moraliska värderingar snarare än faktabaserad information. Resultatet visade även att motionen innehöll otydliga motiveringar till att slopa straffrabatt för unga lagöverträdare. Tesen som framförts i motionen var enligt resultatet inte styrkt av de argument som tagits fram. Argumenten lyfte inte fram någon lösning på den problematik som framförts, utan var enbart något som Moderaterna själva ansåg vara mer rättvist. Vidare tolkades det som att Moderaterna argumenterar på ett sätt som ökar medborgarnas förtroende genom att använda känslostyrda formuleringar. För framtida studier rekommenderas det att analysera argument skrivna av andra politiska partier, som diskuterar straffrättsliga åtgärder för unga lagöverträdare. Det kan bidra till bredare perspektiv och förståelse.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)