”Det är mycket lättare att fejka i videointervjuer” : En kvalitativ studie om rekryterares upplevelser av att genomföra anställningsintervjuer digitalt via video och fysiska intervjuer

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att undersöka rekryterares upplevelser av att genomföra anställningsintervjuer via videointervju jämfört med fysiska intervjuer. Den tidigare forskningen visar att rekryterare föredrar fysiska intervjuer då de upplever att de får en tydligare helhetsbild av kandidaterna. Forskningen visar också att rekryterare upplever att det är lättare att förmedla den icke-verbal kommunikationen samt känslor vid fysiska intervjuer. För att besvara studiens syfte har en kvalitativ metod i form av nio semistrukturerade intervjuer genomförts, med rekryterare samt konsultchefer inom bemanningsbranschen. I denna studie har vi inkluderat respondenter som både har erfarenhet av att genomföra anställningsintervjuer via videointervju samt fysiska intervjuer. Resultatet visar att majoriteten av respondenterna föredrar att genomföra fysiska intervjuer. Detta eftersom de upplever det lättare att kommunicera med kandidaterna samt uppfatta känslor, gester och ansiktsuttryck. Vidare framgår det att majoritet av respondenterna upplever videointervjuerna mer flexibla och tidseffektiva, eftersom både kandidaten samt respondenten själv inte är beroende av en fysisk plats. Det empiriska resultatet från intervjuerna jämförs med det teoretiska ramverket i analysen, därefter presenteras en avslutande diskussion samt slutsats. Sammantaget bidrar studien till en ökad förståelse för rekryterares upplevelser av att genomföra anställningsintervjuer fysiskt jämfört med digital videointervju. Studien identifierar även fördelar samt nackdelar som respondenterna upplever i de olika formaten av anställningsintervjuer. Detta anser vi bidrar till en ökad förståelse gällande val av intervjuformat för den specifika anställningsintervjun, utifrån rekryterarens perspektiv.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)