Några sammanboende kvinnors upplevelser av den könade arbetsdelningen i hemmet.

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Sociologi

Sammanfattning: Min undersökning rör kvinnans syn på den könade arbetsdelningen i hemmen. Studier visar att kvinnor fortfarande till viss del fokuserar på interna relationer i familjen. Det visar sig också att det fortfarande är kvinnan som har det största ansvaret för hemmet, de tycks ha en förmåga att underlätta för familjen. Hur ser då dessa kvinnor på den könade arbetsdelningen i hemmet när de förväntas fungera som heltidsarbetande samtidigt som de är mammor med all som det innebär. Uppsatsens syfte är att få en inblick i hur några sammanboende kvinnor med barn boende i Bengtsfors kommun upplever den könade arbetsdelningen i hemmen. Undersökningen har genomförts med kvalitativ metod och baseras på djupintervjuer. De teorier som används i uppsatsen är Anthony Giddens (1984) struktureringsteori, Erving Goffmans (2006) dramaturgiska perspektiv, Talcott Parsons och Bales teori (2007) om familjestrukturer, Pierre Bourdieau (1994) teori om habitus och kapital samt Tora Fribergs (1990) forskning om kvinnors vardag, arbete, liv, och anpassningsstrategier. Undersökningen visar bland annat att kvinnor och män i stor utsträckning fortfarande utför hushållssysslor efter könsbundna mönster.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)