Den mytomspunna energin - En kvalitativ studie om Öresundskrafts varumärkeskommunikation i en accelererande samtid

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

Sammanfattning: Den mytomspunna energin El och energi finns ständigt omkring oss. Men vem eller vilka aktörer som står för denna samhälleliga funktion är något vi sällan reflekterar över i vår accelererande samtid. Energimarknaden är avreglerad i Sverige sedan år 1996, vilket medfört nya förutsättningar för kommunala energibolag. Detta ställer krav på aktörernas varumärkeskommunikation för att tilltala kunder, samtidigt som kommunala bolag verkar under omständigheter som ska främja allmänhetens intressen. Svårigheterna utgörs dessutom av att energirelaterade produkter är homogena, komplexa och förgivettagna. Det finns begränsat med forskning som berör offentliga varumärken inom energibranschen, särskilt utifrån ett kommunikativt sändarperspektiv. Syftet med vår studie är att undersöka hur ett kommunalt energibolag kommunicerar i syfte att tillskriva sitt varumärke och sina homogena produkter värde, i en samtid som präglas av acceleration och flyktiga ideal. Studien är baserad på en kvalitativ fallstudie, som undersökts semiotiskt med hjälp av dokumentanalys, deltagande observation samt en gruppintervju. Resultatet visar att det undersökta varumärket använder sig av ett antal myter och projekt för att konkretisera sina homogena produkter, vilket även bidrar till framställningen av varumärket. Kommunikationen bottnar i samhälleliga och miljöfrämjande intressen och bidrar till samhällets ökande informationsbrus och accelererande tempo. Studien ämnar att bidra till forskningsfälten strategisk kommunikation och varumärkeskommunikation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)