INTERKULTURELL PEDAGOGIK PÅ SVENSKA – ”IN SWEDEN WE DO LIKE THIS”

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet

Sammanfattning: Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur lärarutbildare på ULV arbetar med och organiserar sin undervisning utifrån breddad rekrytering. Teori: Studiens teoretiska utgångspunkt grundade sig i ett interkulturellt pedagogiskt perspektiv. Metod: Till studien valdes en kvalitativ ansats med semistrukturerad intervju som metod. Vi har intervjuat sju lärarutbildare på ULV. Resultat: Resultaten visade att samtliga lärarutbildare besitter en förståelse kring och definitionsmässigt kan förklara vad begreppet interkulturalitet innebär men att den interkulturella pedagogiken saknas i undervisningen. Dessutom synliggjorde resultaten att det råder en viss tveksamhet kring hur informanterna upplever sin egen roll angående kravet på breddad rekrytering och breddat deltagande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)