”Jag gör det jag tror är bäst” : Faktorer bakom bristande compliance till läkemedelsordination hos kroniskt sjuka patienter

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

Sammanfattning: Bristande compliance till läkemedelsordinationer vid kronisk sjukdom är idag ett vanligt förekommande problem inom sjukvården. Detta bidrar till ökade kostnader för sjukvården men hindrar också effektiv behandling, vilket kan utgöra hinder för patienters upplevelse av hälsa och välbefinnande. Syftet med denna uppsats är att utifrån patientens perspektiv beskriva faktorer bakom bristande compliance vid kronisk sjukdom. Uppsatsen är utförd genom en litteraturöversikt där både kvalitativa och kvantitativa studier jämförts och sammanställts. I resultatet framkommer sju teman vilka samtliga beskriver bakomliggande orsaker till bristande compliance. Dessa orsaker bottnar i de svårigheter som kan upplevas vid långtidsmedicinering. Rädsla för läkemedlets negativa effekter, kritisk inställning till läkemedel, upplevelse av förändrad identitet, känsla av begränsning i vardagen, förnekelse av sjukdom, misstro till sjukvården och avsaknad av kunskap och information är alla vanliga faktorer bakom bristande compliance. Diskussion förs gällande betydelsen av att ordination i så hög grad som möjligt anpassas efter varje patients förutsättningar och unika behov. Vikten av sjuksköterskans bidragande roll till ökade förutsättningar för compliance belyses också. Det framkommer att en god vårdrelation är av stort värde för att bidra till en bland patienter förbättrad compliance. Det är igenom denna som sjuksköterskan kan förse patienten med de resurser som krävs för en ökad compliance. Det kan handla om att ge stöd, motivation eller undervisning men framförallt om öppenhet och förståelse inför patientens livsvärld.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)