Styrning i konsultbolag : En studie om kombinerade styrmekanismer i konsultbolag

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Ekonomistyrning innefattar många olika styrmekanismer men likväl saknas i tidigare forskning ett holistiskt perspektiv på organisationers styrsystem. Enskilda mekanismer har istället undersökts separat. Syftet med denna studie är därför att studera hur ett företags olika styrmekanismer samverkar och huruvida de är kongruenta med företagets omgivning. Det teoretiska ramverket baseras på contingencyteorin samt Burns och Stalkers (1961) distinktion mellan mekanistiska och organiska styrsystem. Dessa teorier utgjorde utgångspunkten för en kvalitativ fallstudie på konsultföretaget AffärsConcept. Med hjälp av semistrukturerade intervjuer, interna dokument och data från SCB inhämtades information för att uppnå studiens syfte och besvara forskningsfrågorna. Med hänsyn till den insamlade empirin sätts i analysen AffärsConcepts omgivningsvariabler i relation till dess styrsystem. Resultatet visar att styrningen i AffärsConcept består av en kombination av mekanistiska och organiska aspekter, och att detta delvis är i linje med företagets omgivning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)