Matematiska stödinsatser : I glesbygdsskolor

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Sammanfattning: Denna fallstudie undersöker hur glesbygdsskolan utformar och organiserar stödinsatser för elever ibehov av särskilda utbildningsinsatser i matematik (SUM-elever). Det som studien fokuserar på är hurSUM-elever identifieras och kartläggs, vilka extra anpassningar och vilket särskilt stöd som utformasoch organiseras i matematik, arbetet med inkludering samt vilka arbetsuppgifter specialpedagogenhar i arbetet med matematiska stödinsatser. Studien bygger på intervjuer med lärare, specialpedagogoch rektor från två olika glesbygdsskolor i samma kommun samt deras kvalitetsredovisningar. Denteoretiska utgångspunkt som denna studie har är den fenomenologiska. Resultatet visar att skolornaupptäcker eleven i det dagliga arbetet. Lärarna anpassar den ordinarie undervisningen till SUMelevernavilket gör att särskilt stöd är ovanligt och stor andel av eleverna klarar nationella proven imatematik. Det råder en inkluderande miljö i glesbygdsskolan och specialpedagogensarbetsuppgifter är i till stor del att handleda och stötta lärarna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)