Rättsligt ansvar vid bristande fullgörelse av bokföringsplikt

Detta är en D-uppsats från Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

Författare: Anders Landqvist; [2001]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Uppsatsnummer År 2001 Titel RÄTTSLIGT ANSVAR VID BRISTANDE FULLGÖRELSE AV BOKFÖRINGSPLIKT En studie över ansvarighet vid bristande fullgörelse av bokföringsplikt ur straffrättsligt och skadeståndsrättsligt perspektiv. Namn Anders Landqvist Rättsområde Straffrätt/skadeståndsrätt Handledare Enar Folkesson RESUMÉ Uppsatsens syfte är att närma sig och belysa rättsfrågor som aktualiseras vid bristande fullgörelse av i lag föreskriven bokföringsplikt. De rättsfrågor som behandlas ligger främst inom det straff- och skadeståndsrättsliga området. Ur straffrättsligt perspektiv behandlas kriminaliserade åsidosättanden, problemet god redovisningssed och legalitet jämte åsidosatt bokföringsskyldighet och dess koppling till ekonomisk brottslighet av olika slag. Tyngdpunkten ligger på att beskriva och analysera olika aspekter på bokföringsbrottet såsom objektiva och subjektiva rekvisit respektive gärningsmannaansvarets räckvidd. Framställningen kompletteras av en genomgång av åsidosatt bokföringsskyldighet i förhållande till skattebrott och förmögenhetsbrott. Ur skadeståndsrättsligt perspektiv behandlas skadeståndsansvar vid kriminaliserade respektive icke kriminaliserade åsidosättanden, skador och skadetyper samt ställföreträdares ansvar inom olika associationsformer. Särskilt utrymme har slutligen ägnats sysslomäns ansvar för åsidosatt bokföringsskyldighet. Möjliga sökord: Bokföringsplikt Bokföringsbrott Skattebrott Ekonomisk brottslighet Förmögenhetsbrott Skadeståndsansvar Ställföreträdaransvar Sysslomannaansvar

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)