Grunderna för beskattning av privatpersoners global- inkomst - En komparativ analys mellan Sverige och USA

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning: Uppsatsen är en komparativ analys mellan Sverige och USA där de olika grunderna för obegränsad skattskyldighet undersöks. Uppsatsen presenterar grunderna för beskattning i respektive land, där Sverige fokuserar på bosättning och anknytning genom vistelse medan USA i första hand beskattar medborgare och bosatta. Bosatt i USA blir man genom innehav av green card eller genom att vistas i tillräcklig stor utsträckning i USA. Dessa grunder jämförs sedan och det finns flertalet likhet och skillnader. Även systemen i stort jämför och USA:s skatteregler kan tydas som mer tydliga då de är mer detaljerade men är också väldigt mycket mer komplexa.Till sist lyfts förändringar och skillnader i samhälle, politik och historia fram som förklaringar till de skillnader som finns. Ingen av de båda ländernas skattesystem lyfts fram som den bästa lösningen utan utreds utifrån infallsvinkeln att förstå reglerna och att hitta eventuella förklaringar till dem.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)