Alger som mat : - Litteraturstudie och sammanställning av makroalgers näringsinnehåll.

Detta är en M1-uppsats från KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

Sammanfattning: Syftet med rapporten är att sammanställa samt jämföra olika ätbara makroalgarter från det Rhodophyta, Phaeophyta och Chlorophyta divisionerna utifrån dess näringsinnehåll. Detta för att analysera algernas utvecklade potential som livsmedel och som substitut till animaliska proteinkällor. För att uppnå syftet kommer algarternas näringsinnehåll att sammanställas utifrån protein-, kolhydrat- och fettinnehåll genom datainsamling av tidigare forskning. Rapporten utgörs av en litteraturstudie där insamling av data sker via databasen Google Scholar och enbart originalartiklar väljs ut. Algernas näringsvärde jämförs sedan med värden för sju referensprodukter som används som proteinkällor på livsmedelsmarknaden idag. Rapporten visar att alger hos divisionen Rhodophyta har det högsta proteininnehållet, men att även alger hos övriga divisioner innehåller mer protein än ett flertal av referensprodukterna. De granskade algarterna har generellt sett goda förutsättningar att substituera många av referenslivsmedlen och därmed den näringsinnehållsmässiga potentialen för utvecklad användning inom livsmedelsindustrin.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)