Att träna ansvar och hållbarhet i fritidshemmet : Ett utvecklingsarbete där personligt ansvar och lek står i fokus

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

Sammanfattning: I detta arbete var utvecklingen av elevernas personliga ansvar i fokus och hur vi kan frambringa meningsfulla och inspirerande utomhusvistelser för eleverna. Vi studenter hade VFU på olika skolor så vi valde att göra två enskilda utvecklingsarbeten på skolorna vi befann oss på och därefter bearbetades de olika arbetena ihop till ett arbete. Det har observerats från både oss och fritidshemslärarna att när eleverna lekte utomhus på skolgården så försvann mycket av lekredskapen. Syftet med utvecklingsarbetet var att öka elevernas eget ansvarstagande, stimulera eleverna till att vara mer aktiva utomhus samt att göra dem delaktiga i utvecklingsarbetet. De här målen ville vi nå genom att göra om ett förråd till en Lekbod och implementera ett fungerande lånesystem för alla lekredskap som kunde användas i fritidshemmets utemiljö. Utvecklingen följdes vidare genom användningen av en hermeneutisk ansats som handlar om att tolka och förstå varför eleverna handlade som de gjorde. Utvecklingsarbetets struktur utgick från aktionsforskning där stegen planera, agera, observera och reflektera var grunden som arbetet vilar på. Samtliga fritidshemslärare såg framsteg då eleverna inte längre behövde bli påminda om lekredskapen de har lånat. Det visar att elevernas personliga ansvarstagande utvecklas. Aktionerna genomfördes under vår VFU-period som pågick under fem veckor. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)