Lyssna på barnen - Om pedagogisk dokumentation

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Estetisk-filosofiska fakulteten

Författare: Anna Nubäck; [2006]

Nyckelord: Pedagogik;

Sammanfattning:

Pedagogisk dokumentation är en svensk företeelse och den betraktas som en vidare utveckling av

Reggio Emiliafilosofin. Den pedagogiska dokumentationen är ett resultat av barnens aktiviteter och

den bygger på material som har samlats in, bearbetats samt organiserats. Syftet med studien har varit

att undersöka hur några pedagoger beskriver sitt arbete med pedagogisk dokumentation som ett verktyg för att stimulera barns inflytande över sitt aktiva kunskapande i förskolan, samt undersöka hur arbetet med pedagogisk dokumentation yttrar sig. Jag har försökt skapa förståelse för hur pedagogerna på förskolan arbetar med pedagogisk dokumentation. I studien har pedagogisk dokumentation studerats utifrån begreppen observation och reflektion. Dessa begrepp har inte bara lagt grunden till verktyget utan är också beroende av verktyget och hur det används. Metoden som har använts bygger på både enskilda och gruppintervjuer med pedagoger på en utvald förskola. Intervjuerna bygger på observationer av pedagogerna, barnen och förskolans miljö. Resultatet visar att pedagogisk dokumentation inte handlar om väggdekorationer utan snarare om att ställa frågor, utmana och bjuda in till dialog. Sett över en längre tid ligger dokumentationen till grund för pedagogens upptäckande av varje barns strategier för att lära. I studien har påvisats att pedagogerna styr förskoleverksamheten med hjälp av barnen. Pedagogerna menar att den pedagogiska dokumentationen underlättar barnens möjlighet att påverka sitt lärande och sin miljö. Genom att använda pedagogisk dokumentation för reflektion och observation av barnen, visar pedagogerna såväl entusiasm som vilja till att lyssna på barnen. Det är en god början och rätt använt kan det genom att åskådliggöra barnens aktiviteter och tänkande ge barnen möjlighet att vara med och påverka såväl arbete som miljö vilket i sin tur ger dem möjlighet att påverka sitt eget kunskapande.

Nyckelord:

Pedagogisk dokumentation

Förskola

Påverkan eller är det inflytande?

Observera

Reflektera

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)