"Att äta grönare" -trend eller livsstil? : En enkätstudie om intag av vegetarisk mat i Sverige.

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund En vegetarisk kosthållning kan se ut på olika sätt och kan vara till fördel både för människors hälsa och för miljön. Idag har svenskarna ett frukt- och grönsaksintag som är lägre än vad som rekommenderas, samtidigt som köttintaget är högre. Under de senaste åren har en vegetarisk trend tagit plats i samhället och fler vegetariska alternativ erbjuds vilket skulle kunna bidra till ändrade kostvanor. Syfte Syftet med studien var att undersöka om intaget av vegetariska måltider har ökat och om intaget av animalier har förändrats under de senaste två åren i Sverige, vad det beror på och om det skiljer sig mellan kön, åldersgrupper, bostadsregion, utbildning och matvanor. Metod Undersökningen genomfördes med en webbenkät som publicerades på Facebook under hösten 2017. Resultat Cirka 40% av deltagarna hade ökat sitt intag av vegetabilier och vegetariska maträtter och cirka 30% hade minskat sitt intag av animalier under de senaste två åren. Skillnader mellan grupper fanns: Kvinnor ansåg sig i högre utsträckning än män ha ett frukt- och grönsaksintag i linje med rekommendationerna (p=0,001). De respondenter som var 27 år och yngre ansåg i högre utsträckning än de som var 28 år och äldre att personlig ekonomi var en viktig anledning till att äta vegetariskt (p=0,001). Miljöhänsyn upplevdes vara den starkaste motivationsfaktorn till att äta mer vegetariskt. Slutsats En stor del av deltagarna har under de senaste två åren ökat sitt intag av vegetarisk mat och minskat sitt intag av rött kött och chark. Majoriteten var förändringsbenägna och kunde tänka sig att öka sitt intag av vegetarisk mat ytterligare. Kostvetare tillsammans med andra yrkesverksamma inom kostområdet bär ansvaret att sprida kunskapen om en mer grön, hälsosam och miljövänlig livsstil. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)