Att hitta läromedel som motiverar eleverna : En undersökning av lärares motiv till val av läromedel

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskap

Sammanfattning:

Syftet med denna studie var att undersöka vilka motiv lärare anger för sina val och sin användning av läromedel i grundskolans tidigare år. Intresse riktas mot även hur lärare argumenterar kring dessa val samt att förstå lärarens val och argument i relation till deras uppfattningar om lärande och undervisning i matematik. Särskilt undersöks motiven i relation till motivationsskapande undervisning. Jag ville ta reda på hur lärare använder läroboken i undervisningen, om lärobok används och om den kompletteras med annat. Med läromedel avses i denna studie det material som syftar till att hjälpa eleven att tillägna sig kunskaper i matematik. Exempel på läromedel som förekommer i studien är lärobok, laborativt material och informations- och kommunikationsteknik (IKT). Studien var genomförd med hjälp av en enkät med öppna frågor som har besvarats av sex lärare och med en telefonintervju. Det resultat som framkommit ur studien är att läroboken dominerar i matematikundervisningen. Resultatet visar även att läromedel valdes oreflekterat av lärarna. För att motivera eleverna att lära sig matematik använder lärarna olika strategier. Flera kontextuella och sociala begränsningar som finns i resultatet var bland annat lärarens bristande kunskaper i IKT och lärares antal år i yrket.

Nyckelord: motivation, läromedel, lärares syn, Paul Ernest.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)