Personers upplevelser av livsstilsförändringar vid diabetes mellitus typ 2

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Sammanfattning: Bakgrund: Diabetes är en kronisk sjukdom och innebär förhöjd blodsockernivå i kroppen. Diabetes typ 2 räknas som folksjukdom både i Sverige och globalt och antal drabbade personer ökar kontinuerligt i hela världen. Ökningen beror bland annat på ohälsosamma livsvanor och övervikt/fetma. Sjukdomen påverkar inte bara den drabbade individen utan den påverkar även anhöriga och vardagen. Personer med diabetes typ 2 måste lära sig mycket nytt om hur de ska leva deras liv för att uppnå ett hälsosamt liv och hantera sjukdomen och livsstilsförändringar är ofta nödvändigt. Syfte: Syftet med denna litteratursökning var att undersöka personers upplevelser av livsstilsförändringar vid diabetes mellitus typ 2. Metod: Litteratursökning genomfördes i PubMed och Cinahl, vilket resulterade i tio vetenskapliga artiklar som kvalitetsgranskades och sedan analyserades med kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats. Resultat: Fem kategorier identifierades vilka var: Att acceptera sin sjukdom och sitt nya jag, Att behöva motivation och kunskap för en bra hälsa, Att känna oro och rädsla för komplikationer och att sjukdomen ska förvärras, Att stöd från familjen och att någon har koll är viktigt samt Att det är en begränsande kamp att följa rekommendationerna. Slutsats: Studiens resultat ger en djupare insikt av individers upplevelser av att leva med diabetes typ 2 och medföljande livsstilsförändringar. Denna kroniska sjukdom kräver livslång behandling som individen till stor del själv har ansvar för, vilket kan vara utmanande. För att individen ska kunna bedriva en god egenvård behövs individanpassat stöd, kunskap och ordinationer gällande sjukdomen och dess hantering.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)