Kreativa metoders funktion i grupphandledning : En intervjustudie med fem handledare

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Pedagogik

Författare: Erika Marklund; [2020]

Nyckelord: Kreativ; metod; grupphandledning;

Sammanfattning: Denna undersökning syftar till att belysa hur några erfarna handledare resonerar kring kreativa metoders funktion vid grupphandledning. Tidigare forskning visar att kreativa metoder effektiviserar handledningen, hjälper de handledda att få tillgång till sina inre resurser, stärker gruppsammanhållning, möjliggör perspektivbyte, samt stärker reflektion genom att man tränar handling. Dessutom sker en metodutveckling. I bakgrunden presenteras systemteori och grupputvecklingsteori samt en presentation av grupphandledningens funktioner inom svensk skola. Studien består av fem semistrukturerade intervjuer med erfarna handledare. Intervjuerna har analyserats genom kvalitativ innehållsanalys och resultatet ger att enligt dessa handledare har kreativa metoder funktionen att skapa trygghet, synliggöra och möjliggöra olika perspektiv. Handledarna menar också att metoderna ökar kreativiteten i gruppen och möjliggör för den enskilde att integrera tanke, känsla och handling. Studiens resultat visar god samstämmighet med tidigare forskning och funktionerna skulle kunna ses som stärkande av de teoretiska perspektiven.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)