Kändisar som talespersoner : - Ett vinnande koncept för varumärken?

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

Sammanfattning: Syfte & forskningsfråga Uppsatsens syfte har varit att, ur ett företagsperspektiv, undersöka och analysera vad som motiverar företag att använda kändisar som talespersoner i sina reklamfilmer. Vi ville undersöka hur företag väljer vilken kändis de ska samarbeta med och vad som krävs av kändisen vid ett samarbete. Vi ville även identifiera vilka positiva och negativa effekter det kan ge för varumärken, samt vilka risker det finns med att använda kändisar i sina reklamfilmer. Utifrån vårt syfte formade vi vår forskningsfråga: Hur påverkas varumärken av att använda kändisar som talespersoner?   Metod Uppsatsen är skriven med en kvalitativ forskningsmetod och en induktiv ansats. Vårt empiriska material har samlats in genom sju kvalitativa intervjuer med respondenter som vi anser är relevanta för ämnet, både via telefon och personliga intervjuer. Vi har under hela uppsatsens gång strävat efter att våra teoretiska källor ska vara så aktuella och ämnesspecifika som möjligt. Därför har vi lagt stor vikt vid att i största möjliga mån använda oss utav artiklar publicerade i vetenskapliga tidsskrifter.   Slutsatser I vår uppsatsprocess har det framkommit att kändissamarbeten är en mycket lyckad marknadsföringsstrategi eftersom det kan ge varumärket uppmärksamhet, ökad varumärkeskännedom och ett ökat kundintresse. Det har även tydliggjorts att om matchningen mellan kändisen och varumärket inte stämmer överens kan detta ge negativa effekter för företaget. Trots det har ändå studien visat att fördelarna med kändissamarbeten väger över de eventuella riskerna.   Nyckelord: Kändisar, talespersoner, varumärken, reklam.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)