Finns det samband mellan arbetsmotivation, personlighet och arbetsrelaterad utmattning?

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning: Studiens syfte var att undersöka samband mellan arbetsmotivation, personlighetsdragen i Big five samtarbetsrelateradutmattning​.Tidigareforskninghar visat på samband mellan vissa personlighetsdrag och motivationsfaktorer som exempelvis yttre och inre motivation. Samband mellan personlighet och utmattning har även varit föremål för flertalet studier, där sambandet mellan framför allt personlighetsdraget neuroticism och utmattning har bekräftats. Vad gäller motivation och utmattning fanns betydligt mindre forskning att tillgå. Vid genomförandet av studien användes en surveyundersökning bestående av tre delar, en del för respektive forskningsområden. Vårt sample baserades på ett bekvämlighetsurval bestående av 97 respondenter. Resultaten var delvis signifikanta och visade bland annat på stark korrelation mellan motivationsfaktorn amotivation och utmattning, samt mellan personlighetsdraget neuroticism och utmattning. Utöver korrelation gjordesävenregressionsanalyserförblandannatattkunnautrönahuruvida utmattning går att predicera utifrån motivationsfaktorer och personlighetsdrag. Resultaten visade att det till viss del går att predicera utmattning utifrån personlighetsdragen extraversion och stabilitet, samt motivationsfaktorn amotivation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)