Egenvård vid psykisk ohälsa : Sjuksköterskors uppfattningar och erfarenheter av att främja patienters egenvård.

Detta är en Magister-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Sammanfattning:

SAMMANFATTNING

Bakgrund: Forskning kring egenvård vid psykisk ohälsa finns och visar stora fördelar på

patienters hälsa och välbefinnande, men det vårdvetenskapliga perspektivet i forskningen

saknas. Teoretisk referensram: Dorothea Orems teori om egenvårdsbalans. Syfte: Att

beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att främja patienters egenvård vid psykisk ohälsa.

Metod: Studiens metod är kvalitativ och induktiv. Datainsamlingen har skett genom en

enkät och riktat sig till sjuksköterskor i psykiatrisk öppenvård. Materialet har analyserats

med kvalitativ innehållsanalys. Resultat: I resultatet beskrivs sjuksköterskornas olika

uppfattningar om egenvård, att främja sin hälsa, lindra sin ohälsa och lära känna sig själv.

Erfarenheterna av att främja egenvård delades in i tre kategorier: att utgå från patientens

förutsättningar, att stödja patientens egenvård och att se utvecklingsmöjligheter inom

vården. Slutsats: Beroende på vad sjuksköterskan uppfattar som egenvård och väger in i

bedömningen av patientens förutsättningar så kan sjuksköterskans omvårdnad riktas olika.

En holistisk syn på egenvård och fokus på människans resurser samt utvärdering av

patientens hälsa, välbefinnande och återhämtning förespråkas som en röd tråd genom

sjuksköterskans omvårdnad.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)