"Jag vill ha den blå bilen!" : En observationsstudie av konflikthanteringsstrategier mellan barn respektive elever

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Sammanfattning:

Denna studie bygger på observationer av fri lek i såväl förskolan som förskoleklassen. I bägge verksamheterna är konflikter och konflikthantering vardagsmässiga inslag då barn och elever ständigt arbetar med sina inbördes relationer. Fokus har i denna studie riktat sig mot att ta fasta på de strategier som barn respektive elever använder sig av för att hantera konflikter som tillstöter under den fria leken, många gånger för att kunna leda samspelet sinsemellan vidare. Frågeställningarna som legat till grund för studien berör vilka strategier barn i förskolan respektive elever i förskoleklass använder sig av för att hantera konflikter. Samt huruvida det finns likheter och skillnader i hur barnen och eleverna hanterar konflikter i förskolan respektive förskoleklassen. Utifrån Alvestads (2010) fem kategorier vad gällande konflikthanteringsstrategier har resultatet sammanställts för att ge möjlighet att bearbeta frågeställningarna. Resultatet påvisade att det fanns stora likheter i hur barn i förskolan respektive förskoleklassen använde sig av strategier i sin konflikthantering Kommunikation var den viktigaste aspekten för att barn och elever skulle kunna hantera konfliktfyllda situationer. Att uttrycka sig verbalt var någonting som samtliga barn och elever använde sig av i hanteringen av konflikter, men även annan typ av kommunikation såsom kroppsspråk förekom frekvent.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)