Arbetsrelaterad stress från ett sjuksköterskeperspektiv : En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan; Högskolan i Jönköping; Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan

Sammanfattning: Bakgrund: Stress är något som uppstår när det sker en obalans mellan krav och en individs förmåga att hantera dessa krav. Stress är en personlig upplevelse som hanteras olika för alla individer. Stress kan leda till nedsatt minneslagring samt sämre prestationsförmåga vilket för sjuksköterskor kan påverka utförandet av säker vård.  Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av arbetsrelaterad stress. Metod: En kvalitativ litteraturöversikt med en induktiv ansats. Efter kvalitetsgranskning valdes 15artiklar ut varav 13artiklar var kvalitativa studier och tvåvar mixad metodstudier.  Resultat: Resultatet bestod av två huvudteman ”Stress till följd av organisatoriska aspekter” och ”Stress kopplat till den professionella yrkesrollen”. Hög arbetsbelastning, arbetsmiljö, multipla arbetsuppgifter och förväntningar på sjuksköterskorna bidrog till att sjuksköterskorna kände stress på arbetet.  Slutsats: Det blir svårt för sjuksköterskor att utöva säker vård när stressen på arbetsplatsen blir för hög vilket påverkar sjuksköterskornas omvårdnadsarbete och patientsäkerheten negativt. Denna litteraturöversikt kan ge möjlighet för sjuksköterskor att få ökad förståelse för vad som utlöser sjuksköterskors stress på arbetsplatsen och hur det hotar deras utförande av god och säker omvårdnad till patienter. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)