Arbetsterapeuters erfarenheter av att tillämpa ReDO- programmet samt deras uppfattningar om mäns deltagande i programmet

Detta är en Kandidat-uppsats från Jönköping University/HHJ, Avd. för rehabilitering

Författare: Martina Lundqvist; Johanna Nilsson; [2022]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Abstrakt Män drabbas likt kvinnor av stressrelaterad psykisk ohälsa, därför finns det behov av fungerande interventioner för denna grupp. Det finns dock begränsad forskning på män med dessa besvär. Det finns även begränsade studier som beskriver arbetsterapeuters erfarenheter av att tillämpa ReDO- programmet samt deras uppfattningar om mäns deltagande i programmet.  Syfte: Syftet var att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av att tillämpa ReDO-programmet samt deras uppfattningar om mäns deltagande i programmet. Metod: En kvalitativ intervjustudie genomfördes med semistrukturerade intervjuer. Informanterna bestod av tio arbetsterapeuter som främst arbetar med ReDO- programmet i primärvården. Bekvämlighetsval och snöbollsval tillämpades. Resultat: Resultaten visade tre kategorier: ReDO- programmets struktur och innehåll, Män som deltagare i ReDO- grupper och ReDO- programmets resultat. Arbetsterapeuterna upplever att ReDO-metoden fungerar bra för män. Kursens innehåll och upplägg behöver inte anpassas till mäns behov utan förändringar behöver göras på grund av rollfördelningen i det moderna samhället. Slutsats: Arbetsterapeuterna upplever att ReDO-metoden fungerar bra för män, men att det är skillnad mellan individer i hur programmet fungerar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)