Upplevelser av hörselhallucinationer vid schizofreni : En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

Sammanfattning:

Bakgrund: Schizofreni är en psykossjukdom med hög suicidrisk. Det vanligaste symtomenet vid schizofreni är hörselhallucinationer som kan upplevas både i positiv och negativ anda. Det råder stigmatisering kring sjukdomen där kunskapsbrist och rädsla för personen tros ligga till grund.

Syfte: Att beskriva vuxna personers upplevelser av hörselhallucinationer vid schizofreni.

Metod: Litteraturöversikten baserades på 12 vetenskapliga artiklar där nio av dem hade en kvalitativ ansats och tre med kvantitativ ansats. Dessa artiklar hämtades från databaserna CINAHL Complete, PubMed och PsycINFO. I databaserna användes följande sökord: hallucination, voice hearing, psychosis, patient, life, hearing voices, nursing, people who hear voices, auditory hallucinations, schizophrenia och experiences.

Resultat: Resultatet delades upp i fyra teman: I Röstens natur och intention beskrevs röstens ton, känsla, intensitet och varaktighet. Relationen till rösten belyste personens identifiering och personifiering av rösten där den kunde ses som något kroppseget eller som en enskild individ. Meningsskapande och copingstrategier angav olika strategier personen använde i syfte att klara av och hantera rösterna. Påverkan på individen belyste hur personen påverkades av rösten genom förändrad självbild och självskada, isolering och kontrollförlust.

Diskussion: Resultatet diskuterades utifrån begreppen livsvärld och meningsskapande där meningsskapandet kunde ses som en central del i personens förmåga att hantera situationen med hörselhallucinationerna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)