Att lära ut genus på högstadiet med hjälp av sagor - En kvalitativ undersökning av utvalda Disneysagor med ett genusperspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Abstract Titel: Att lära ut genus i högstadiet med hjälp av sagor - En kvalitativ undersökning av utvalda Disneysagor med ett genusperspektiv Författare: Daniel Berntsson & Daniel Yttergren Termin och år: vårterminen 2014 Institution: Kulturvetenskapliga institutionen Handledare: Ingela Tägil Examinator: Nyckelord: Genus, kön, Disney, sagor, Trassel, Modig, Askungen, skolan, årskurs 8 gruppintervju, filmanalys, undervisning, lektionsplanering. I den här studien har vi gjort en gruppintervju och en filmanalys inom ämnet genus, där vi har använt oss av tre Disneyfilmer (Trassel, Modig och Askungen), samt intervjuat sex stycken elever från årskurs 8. Syftet med studien är att undersöka elevers kunskap om begreppet genus, dess innebörd och användning i skolan, samt hur man kan använda Disneyfilmer i detta undervisningssyfte. Vi vill också se ifall det finns en koppling mellan samhället och hur Disneys filmer har förändrats över tid. Med hjälp av tidigare forskning vill vi definiera ordet genus för att hjälpa lärare att få en genusuppfattning som de kan använda vid lektionsplanering och i undervisning. Resultatet av studien är att eleverna i vår undersökning har dålig kunskap gällande begreppet genus samtidigt som skolan slösar på resurserna då det finns en genusgrupp som eleverna inte ens har hört talas om. Därmed misslyckas skolan lite med sitt uppdrag att förmedla jämställdhet mellan könen. Analysen av filmerna har bland annat visat att både handlingen och karaktärsdrag har ändrats i takt med att genus har blivit ett allt mer diskuterat ämne i samhället. Resultatet har också visat att filmerna kan vara ett användbart verktyg i undervisningen av genus.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)