PERSONER MED SUBSTANSBRUKSSYNDROMS UPPLEVELSE AV SJUKVÅRDEN

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

Sammanfattning: Bakgrund: Personer med substansbrukssyndrom finns i alla delar av vården, vilket betyder att alla sjuksköterskor kommer i kontakt med patientgruppen. Dessutom är alkohol- och narkotikaberoende ett växande samhällsproblem och patientgruppens storlek ökar. Tidigare forskning fokuserar framförallt på sjukvården och vårdpersonalens perspektiv på vården av personer med substansbrukssyndrom. Det har visat sig att sjuksköterskor har en negativ attityd gentemot patientgruppen, som anses krävande, skör och farlig. Patientperspektivet är bristfälligt i aktuell litteratur och forskning. Syfte: Syftet med studien var att undersöka personer med substansbrukssyndroms upplevelse av vården med fokus på primärvård. Metod: Kvalitativ litteraturstudie med strukturerad databassökning i CINAHL och PubMed, vilken genererade 10 artiklar för strukturerad innehållsanalys. Resultat: Innehållsanalysen kom fram till fyra huvudkategorier för personer med substansbrukssyndroms upplevelse av vård: Patientens egen påverkan på vårdupplevelsen, Bemötandets påverkan på vårdupplevelsen, Vårdrelationens påverkan på vårdupplevelsen samt Praktiska faktorer som påverkar vårdupplevelsen. Materialet kunde vidare kategoriseras i flera underkategorier. Konklusion: Patienternas egen beskrivning av hur de önskar bli bemötta handlar framför allt om ett holistiskt synsätt, etisk medvetenhet och medmänsklighet. Brister inom organisation, rutiner, regler och utbildning, verkar alla kunna vägas upp med hjälp av vårdpersonalens kompetens när det kommer till bemötandet. Holistiskt synsätt, etisk medvetenhet och medmänsklighet är alla stora delar av den grundläggande sjuksköterskeutbildningen och därför bör alla sjuksköterskor redan besitta verktygen för att ge personer med substansbrukssyndrom ett bra bemötande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)