Lärares arbete med inkludering av barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar – En fallstudie för grundskolans årskurser 3-5

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Sammanfattning: Frågan om inkludering av barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är omdebatterad och i dagsläget högst aktuell. Elever inom spektrumet av funktionsnedsättningar befinner sig i grundskolan och särskolan. Kunskapskraven skiljer sig och bedömning av elevernas kunskaper sker utifrån respektive skolform. Examensarbetet utgör en fallstudie med en etnografisk ansats och problematiserar lärares arbete att inkludera barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i grundskolans årskurser 3-5. Det teoretiska ramverket utgår ifrån det sociokulturella perspektivet för lärande och ett relationellt perspektiv inom specialpedagogik. Kunskapsöversikten fokuserar på inkludering kopplat till klassrumsundervisning. Resultatet visar att inkludering förutsätter en social och en kunskapsmässig aspekt samt att det tudelade arbetet läraren utför är komplext. Det viktigaste resultatet beskriver arbetsmetoder och redskap som lärare använder för att anpassa sin undervisning så att eleverna kan tillgodogöra sig vad undervisningen avser. Begreppet redskap används och förklaras som både fysiska och teoretiska. För att möjliggöra social inkludering fokuserar lärarna på att skapa en grupp av klassen, där alla elever är tänkta att utgöra en del av en helhet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)