Etnicitet och sexuell läggning: Om attityder till män med dubbel minoritetsstatus

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

Sammanfattning:

Tidigare forskning har visat på negativa attityder mot homosexuella och till viss grad mot invandrare. Män har mer negativa attityder än kvinnor mot homosexuella män. Studiens syfte var att undersöka om det föreligger en skillnad i attityd beroende på om en homosexuell man har en svensk eller utländsk bakgrund. Deltagare var 157 studenter i en medelstor svensk stad. En fiktiv personbeskrivning utformades där etnicitet och sexuell läggning varierades för att få fyra enkätversioner. Resultatet visade att mest positiva attityder fanns till den homosexuella mannen. Deltagare med utländsk bakgrund var mindre positiva än deltagare med svensk bakgrund till homosexuella män. Det fanns ingen signifikant skillnad i attityd beroende på om målpersonen hade en svensk eller utländsk bakgrund. Dessa positiva attityder mot homosexuella män kan vara en effekt av att det svenska samhället har kommit långt när det gäller rättigheter och sexuellt likaberättigande. Annars beror det på stora proportioner av social önskvärdhet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)