FÖRSKOLLÄRARES RELATIONSKOMPETENS : En kvalitativ studie om hur åtta förskollärare beskriver sitt relationsinriktade arbete med barnen i förskolan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Sammanfattning: Studiens syfte var att synliggöra förskollärares relationsinriktade arbete i förskolanmed fokus på relationen mellan förskollärare och barn. Studien innefattar en kvalitativmetod och resultatet bygger på semistrukturerade intervjuer med åtta verksammaförskollärare. Studiens teoretiska utgångspunkt tar avstamp i Bowlbys (1994, 2010)anknytningsteori och relationskompetens. Resultatet visar att förskollärarna har envarierad syn på hur relationer till barnen skapas och stärks, exempelvis genom godarelationer till barnens föräldrar samt genom att förskollärarna anpassar sittförhållningsätt utifrån barnets personlighet. Utmaningarna i det relationsinriktadearbetet är främst att skapa relationer till de barn som förskollärarna upplever har ettnegativt beteende. En slutsats är att förskollärarnas möjligheter till reflektion ochfortbildning om relationer och anknytning har betydelse för det relationsinriktadearbetet i förskolan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)