Oetiska ageranden inom modebranschen : En kvantitativ studie om konsumenters köpbeteenden

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

Sammanfattning: Syfte: Syftet med studien är att undersöka om oetiska ageranden kan påverka varumärkesbilden och konsumenters köpintentioner inom modebranschen.   Metod: I denna studie har en kvantitativ metod genomförts där vi tillämpat en hypotetiskt-deduktiv metod för att härleda hypoteser från den teoretiska referensramen. De data som samlats in bestod av 224 svar från en webbenkät. Dessa svar bearbetades i SPSS där deskriptiv statistik, korrelationsanalys och regressionsanalys genomfördes.   Resultat & slutsats: Studien resultat visar att de fem hypoteser som utgör arbetet samtliga bekräftades. Bekräftandet av dessa hypoteser tyder på att en slutsats kan dras om att modeföretags oetiska ageranden påverkar konsumenters varumärkesbild och köpintentioner. Det går att konstatera att oetiska ageranden har en stark negativ inverkan på konsumenters köpintentioner. När konsumenters köpintentioner försämras på grund av företags oetiska ageranden visar det att företags varumärkesbild skadas. Slutsatsen kan dras att företag som inte agerar etiskt korrekt kan få det svårare att bibehålla ett positivt varumärke och erhålla nöjda konsumenter.   Examensarbetets bidrag: Studiens teoretiska bidrag är att oetiska ageranden påverkar konsumenter negativt vilket resulterar i att deras syn på företaget blir till det sämre. Studiens praktiska bidrag är att företag som är aktiva inom modebranschen och som vill förbli konkurrenskraftiga på marknaden bör beakta CSR och framförallt etiskt ansvarstagande.   Förslag till fortsatt forskning: Vidare forskning skulle kunna genomföra samma studie men med en kvalitativ metod för att nå en djupare förståelse för ämnet. Vidare kan framtida forskning utföra en liknande kvantitativ studie som studerar en annan bransch än modebranschen. Detta på grund av eventuell variation mellan olika branschers syn på oetiska ageranden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)