Skönlitteraturen och ordförrådet – en studie om andraspråkslärares inställning till skönlitteraturläsning som ordinlärning

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

Sammanfattning: Denna uppsats behandlar andraspråkslärares tankar kring ordförrådsutvecklingen hos elever med annat modersmål än svenska och vilken roll den skönlitterära texttypen spelar i denna utveckling. Flera forskare benämner just ordinlärningen som den viktigaste aspekten för andraspråkselevers språkutveckling. De menar att den implicita inlärningen, b.la. i form av läsning, utgör en stor del av det inflöde som eleverna behöver för sin lexikala utveckling. Därför undersöks i denna uppsats hur tre pedagoger med utbildning och yrkeserfarenhet inom svenska som andraspråksundervisning ser på läsning som ordinlärning och mer specifikt den skönlitterära textens påverkan på ordförrådet. En ytterligare aspekt är att undersöka hur pedagogerna ser på skillnaderna mellan skönlitterär text och informerande text eller klassisk skolbokstext som underlag för ordinlärning. De tre pedagogerna arbetar med olika ålderskategorier som sträcker sig från högstadiet och upp till sfi. Syftet med uppsatsen är att klargöra deras åsikter och erfarenheter om ämnet genom kvalitativa djupintervjuer. Resultatet från intervjuerna visar att samtliga pedagoger inte spontant kopplar samman läsning och ordinlärning utan hellre diskuterar ordinlärningen utifrån grammatikundervisning och undervisning om enskilda ords betydelse. Samtidigt beskriver de hur denna grammatikundervisning syftar till att ge eleverna redskap för att få en bättre förståelse vid den individuella läsningen vilket tyder på att de ändå ser denna läsning som en form av ordinlärning i sig. Pedagogerna poängterar vikten av att använda olika typer av text i undervisningen men trots det kopplar de orden läsning och litteratur till den skönlitterära genren snarare än den fackmässiga. Skönlitteraturens positiva inverkan på elevernas läsintresse och motivation framställs som viktigt och motivationen och läsintressets positiva påverkan på elevernas ordförråd likaså. I uppsatsen presenteras också tidigare forskning i ämnet och denna kopplas samman med uppsatsens resultat i den avslutande diskussionen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)