En fallstudie kring standardiseringar i managementkonsultföretag

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

Författare: Robin Bängs; Emelie Wong; [2011]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Problem

Standardiseringar av arbetsprocesser hävdas leda till effektivisering och kvalitetssäkring samt en effektivare personal. Standardiseringar har blivit mycket vanligt förekommande inom olika typer av organisationer. Även managementkonsultorganisationer anses idag arbeta standardiserat, efter olika modeller och verktyg. Något som utsatts för hård kritik av många forskare som hävdar att varje klients problem kräver en unik lösning och att det därför inte är möjligt att lösa en kunds problem genom ett standardiserat tillvägagångssätt. Denna problematik har frambringat till grunden för denna studie som söker att finna svar på frågan om hur standardiseringar påverkar managementkonsultorgansiationer.

Syfte

Denna studie syftar till att sprida en förståelse för hur standardiseringar kan förbättra eller försämra managementkonsultorganisationers arbete.

Tillvägagångssätt

Denna studie grundas huvudsakligen på en kvalitativ undersökningsmetod där empirin har samlats in genom fem intervjuer och två samtal med konsulter från fyra olika managementkonsultorganisationen. Vårt empiriska material har sedan analyserats utifrån den teoretiska referensram som presenteras i studien.

Slutsats

Denna studie visar att standardiseringar påverkar managementkonsultorganisationer på flera olika sätt samt är en bidragande faktor för organisationens utformning av kultur och struktur. I studiens slutsats presenteras en modell med två idealtyper, en managementkonsultorganisation som är stark positivt inställd och en som är starkt negativt inställd till standardiseringar. Modellen påvisar att det finns en korrelation mellan standardisering och tre av de ämnena som presenteras i studiens underfråga: kunskap, konsultens egenskaper och komplexitet.

Studien visar även att det finns ett samband mellan standardiseringar och kommunikation då en standardisering frekvent används för att underlätta kommunikationen till klienter. Att använda standardiseringar för att kommunicera vad som säljs till en möjlig kund kan dock innebära en särkoppling. I studiens slutsats presenteras en modell som påvisar att fördelarna av särkoppling är störst när managementkonsulten arbetar standardiserat samt kommunicerar att de arbetar ostandardiserat. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)