Kaninens mag-tarmhälsa och den fysiska aktivitetens inverkan

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of Clinical Sciences

Sammanfattning: Kunskap inhämtad tidigare under utbildningen väckte frågan om en positiv inverkan av fysisk aktivitet både som prevention och behandling av icke infektiösa gastrointestinala störningar hos kanin. Detta eftersom kaniners mag-tarmsystem i mycket liknar hästars, och för hästar är motion en vedertagen behandling vid exempelvis kolik. Hypotesen blev därför att ett liknande samband mellan gastrointestinala rubbningar och rörelse och motion skulle kunna finnas även hos kaniner. För att undersöka huruvida mag-tarmhälsan skiljer sig mellan kaniner som är frigående och kaniner som sitter i bur gjordes en enkätundersökning riktad till kaninägare. Kaninens popularitet som sällskapsdjur har de två senaste decennierna ökat avsevärt. Allt fler kaninägare ser sin kanin som en familjemedlem och kraven på en högre kvalitet inom djursjukvården ökar. Trots detta är utbildningarna inom djurens hälso- och sjukvård bristfälliga och förenklade när det kommer till kaniner och andra exotiska djur. Gastrointestinala sjukdomar är den vanligaste orsaken till att kaniner tas in för veterinärvård. För att kunna förstå varför gastrointestinala sjukdomar uppstår krävs kunskap inom mag-tarmkanalens anatomi och fysiologi. Med detta som bakgrund genomfördes en litteraturstudie med fokus på den vuxna kaninens gastrointestinala anatomi, fysiologi samt patologi. Resultatet från enkätundersökningen visade på att det inte finns någon signifikant skillnad i mag-tarmhälsan mellan frigående kaniner och burkaniner. Det finns dock flertalet felkällor som kan göra att detta resultat inte är tillförlitligt. Litteraturstudien visade på att kaninen är en grovtarmsjäsare vars mag-tarmkanal har unika strukturer och funktioner. Två av dessa är caecotrofi, vilket innebär att kaninen konsumerar en speciell sorts näringsrik avföring, och förmågan att separera smältbara fibrer från icke smältbara, något som är unikt för kaninen och andra hardjur. Den gastrointestinala funktionens komplexitet och behovet av korrekt utfodring gör att kaninen lätt drabbas av gastrointestinala störningar. Information om den fysiska aktivitetens betydelse för kaninens mag-tarmhälsa är dock knapphändig och en slutsats kring ämnet var svår att dra.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)