Förbättrad kommunikation i projektering med digital ärendehantering

Detta är en M1-uppsats från KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

Sammanfattning: En av framgångsfaktorerna till en lyckad projektering är god kommunikation och att rätt informationfinns tillgänglig vid rätt tillfälle för att fatta rätt beslut. Tidigare forskning tyder på att traditionellakommunikationsprocesser lett till problem att skapa gemensam förståelse mellan discipliner samt attbrist på transparens i informationsflödet och splittrad data- och informationshantering skaparkommunikationsproblem, vilket kan leda till felprojektering och extra kostnader. Till följd avbristfälligheter med traditionella kommunikationsprocessen har byggbranschen börjat använda sig avalternativa kommunikationsmedel hämtade från andra branscher. Denna studie undersöker huruvidadigital ärendehantering kan förbättra styrning i projekteringen med hjälp av dess genererade data.För att utföra detta examensarbete har författarna hämtat data från en digitalärendehanteringsmjukvara använd som kommunikationsverktyg under projekteringsskedet för ettstörre byggnadsprojekt. Utöver hämtad data har författarna utfört intervjuer medbyggnadsprojektets projekteringsledare som ansvarar för projekteringen och dess internakommunikationsprocess. Data har analyserats tillsammans med svar från intervjuerna för att kunnadra slutsatser kring projektets kommunikationsprocess och dess förbättringsmöjligheter. Studienvisar att med hjälp av digital ärendehantering kan rätt information finnas tillgänglig vid rätt tidpunktför att kontrollera projektets status. Detta för att skapa beslutsunderlag för en förbättrad styrningoch ett mer hållbart byggande. Detta är möjligt i kombination med starkt ledarskap och disciplin frånkommunikationsverktygets användare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)