Att vara nyutexaminerad sjuksköterska, hur påverkar det vården av patienten? : En kvalitativ litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Sammanfattning: Bakgrund: Omvårdnad är sjuksköterskans huvudområde som har ett ansvar för att hjälpa patienter få en bättre hälsa, återfå sin hälsa eller bevara sin hälsa.  Sjuksköterskan är den som prioriterar, leder, fördelar och samordnad vården av patienten och får under sin utbildning kunskap om både vårdvetenskap och medicinsk vetenskap. Den första tiden som nyutexaminerad sjuksköterska har visat sig vara utmanande. Syfte: Syftet var att beskriva hur vården av patienten kan påverkas om sjuksköterskan är nyutexaminerad.  Metod: Designen var en induktiv kvalitativ litteraturstudie och utgick från åtta vetenskapliga artiklar från databaserna Cinahl och Pubmed och analyserades enligt manifest innehållsanalys.  Resultat:De nyutexaminerade sjuksköterskorna upplevde att vårdandet av patienten var svårt eftersom de var nya och upplevde sig sakna kunskap och erfarenhet som krävs för att ge en god vård samt upplevde att de inte var tillräckligt förberedda för yrkesrollen. Det som påverkades mest i vården av patienten var bristen på helhetssynen, kommunikationen till patienter och kollegor, att vårda säkert samt tidspressen. Slutsats: Vården av patienten kan påverkas om sjuksköterskan är nyutexaminerad eftersom de saknar kunskap och erfarenhet som behövs för att ge en god vård. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)