En vårdrelation - cancersjuka patienter och sjuksköterskors erfarenheter

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Författare: Christine Sandgren; [2009-01-21]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Relationen mellan patienten och sjuksköterskan pågår ständigt i omvårdnaden. I dennalitteraturstudie baseras resultatet på erfarenheter ifrån cancersjuka patienter ochsjuksköterskors perspektiv. I bakgrunden beskrivs förutsättningar för en god vårdrelation samtTravelbees och Erikssons syn på vårdrelationen. Syftet med denna litteraturstudie var attbelysa vilka upplevelser cancersjuka patienter har av omvårdnaden samt vilken erfarenhetsjuksköterskor har av den vårdande relationen med dessa patienter. Nio kvalitativa artiklaroch en kvantitativ studie har analyserats induktivt. Det som framkom i resultatet var attpatienterna värdesatte sjuksköterskans kompetens och personliga egenskaper för att kännatrygghet och förtroende. Sjuksköterskorna värdesatte sin egen kompetens, personligaegenskaper och kommunikation som främjande faktorer för vårdrelationen. Bristande faktorersom hämmade vårdrelationen var en stressad atmosfär, brist på kontinuitet samt attsjuksköterskorna behövde sätta gränser och se begränsningar för att orka vårda patienter medcancersjukdom. Sjuksköterskorna behöver även kontinuerligt stöd och debriefing för atthantera tankar och känslor. Vårdrelationen bygger på ömsesidighet mellan båda parter. Trotsdetta måste sjuksköterskan ta ansvar för att skapa kontakten, då hon/han har en professionellplikt att kommunicera med patienten för att kunna ge den omvårdnad som patienten behöver.Studien har betydelse i praktiken då den medvetandegör vikten av en god vårdrelation ochvad sjuksköterskan kan göra för att påverka vårdrelationen på bästa sätt. Det behövs fortsattforskning på de brister och begräsningar som framkommit i denna uppsats och som hindraretablerandet av en god vårdrelation, vilken har en betydande faktor för patientens ochsjuksköterskans välmående.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)