”Den svarta pärmen” : En socialpsykologisk studie om styrdokumentens betydelse för sociala relationer på ett företag

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

Sammanfattning:

I denna uppsats har vi undersökt hur styrdokumenten inom ett medelstort företag i Västsverige påverkar organisationskulturen och samspelet mellan personalen. Vårt syfte har varit att öka förståelsen kring hur eller om dessa dokument kan styra och påverka individerna och kulturen inom en organisation. Vi har utgått ifrån ett institutionellt etnografiskt och etnometodologiskt angreppssätt i vår ansats in i fältet. Vi har genom detta sett till dokumenten som en makronivå, translokal nivå och samspelet som en mikronivå, lokal nivå inom företaget. Detta angreppsätt har blivit både vår metodologiska utgångspunkt samtidigt som de även blivit en hjälp i vårt analysarbete med det empiriska materialet. För att förstärka vår analys utifrån metoderna har vi även tagit in Randall Collins teori om interaktionsritualer samt Johan Asplunds teori om social responsivitet. Insamlingen av det empiriska materialet gjordes utifrån en triangulering av metoder i form av en mindre observation av arbetsplatsen, intervjuer med personal och ledning samt en textanalys av företagets verksamhetshandbok. Resultatet vi kom fram till i denna studie var att styrdokumenten, organisationskultur och samspelet på arbetsplatsen står i relation till varandra där det finns en svårighet i att uttolka vilket som kom först eller vad som påverkar det andra mest. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)