Hemlokalisering av individer inom LSS-boenden : Handlingsutrymme och avvägningar

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

Författare: Eric Svärd; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Kungälvs kommun har beslutat att minska andelen köpta boendeplatser för att göra kostnadsminskningar inom ramen för Lagen om stöd och särskild service till vissa funktionshindrade. För att göra detta behöver kommunen göra omlokaliseringar av individer till hemkommunen, individer som idag har LSS-boende i en annan kom-mun och eller hos en privat aktör.Syftet med uppsatsen är att redogöra för en kommuns skyldigheter, rättigheter och presentera verktyg för fortsatt arbete. Lagar och prejudicerande domar analyseras för att på så sätt belysa en kommuns handlingsutrymme vid omlokaliseringar. En workshop hålls med projektgruppen för att identifiera de aspekter som är av intresse för Kungälvs kommun i frågan.Resultatet visar på att en kommun har ett visst handlingsutrymme i hur insatsen bo-ende genomförs, samtidigt som det klart framgår av prejudicerande domar att hand-lingsutrymmet inte är obegränsat. Goda levnadsvillkor för individen väger tungt och sådana måste tillförsäkras när en kommun ska göra en omlokalisering.I uppsatsen presenteras ett begreppssystem som kan underlätta hanteringen av den typ av intresseavvägningar som kan behöva göras, och ett förslag ges på hur problem som rör omlokaliseringar skulle kunna hanteras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)