Patienters upplevelser av att vårdas på akutmottagningen : En litteraturstudie

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Luleå tekniska universitet/OmvårdnadLuleå tekniska universitet/Omvårdnad och medicinsk teknik; Luleå tekniska universitet/OmvårdnadLuleå tekniska universitet/Omvårdnad och medicinsk teknik

Sammanfattning: Att drabbas av akut sjukdom är fysiskt och psykiskt påfrestande för den enskilda individen. Akutmottagningen är ofta den första kontakten patienten har med vården. Många människor som besöker akutmottagningen är svårt sjuka eller skadade. Syftet med litteraturstudien var att beskriva patienters upplevelser av att vårdas på akutmottagningen. Aktuell forskning söktes fram i två databaser. Elva artiklar kvalitetsgranskades med hjälp av SBU:s granskningsmall och bedömdes hålla medel till hög kvalitet. En kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats utfördes. Detta resulterade i fyra kategorier; “Att kommunikation och tillräcklig information är värdefullt”, “Att vara tvungen att vänta länge”, “Att inte känna sig sedd och tagen på allvar”och ”Att känna sig sedd och lyssnad på. Resultatet visade hur betydelsefullt information och kommunikation var för vårdupplevelsen på akutmottagningen. Många patienter delade upplevelsen av att väntan var en stor del i att vårdas på akutmottagningen. Sjuksköterskan behöver beakta det humanistiska perspektivet och se till människan som en helhet för att kunna skapa sig förståelse ur ett patientperspektiv.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)