Digitaliseringens inverkan på redovisningsarbetet : En kvalitativ studie om redovisningsproduktens kvalité

Detta är en Kandidat-uppsats från Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Sammanfattning: Digitaliseringen är ett aktuellt ämne i dagens samhälle, och den snabba utvecklingen gör att redovisningsbranschen utmanas i allt större utsträckning än tidigare. Till följd av detta har det uppstått omfattande förändringar i redovisningskonsulternas dagliga arbete vilket påverkar redovisningsbranschen i stort. Syftet med studien var därmed att undersöka och analysera om en ökad digitalisering av redovisningsarbetet försämrar kvalitén av den produkt som redovisningskonsulter skapar. En empirisk undersökning har genomförts med hjälp av kvalitativ metod, där intervjuer med erfarna redovisningskonsulter skapat grunden för arbetet. För att ytterligare stärka det empiriska underlaget samlades sekundärdata in från de aktuella redovisningsbyråernas hemsidor. En jämförelse med den tidigare forskningen inom området gjordes sedan, där studiens resultat analyserades och tolkningar gavs. Resultaten ansågs inte ge tillräckligt starka indikationer för att digitaliseringen påverkar kvalitén av den produkt som redovisningskonsulter skapar. Därav är slutsatsen för denna studie att redovisningsproduktens kvalité inte tenderar att försämras av de digitaliserade processerna inom redovisningsyrket.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)